تیمور اخوان

مسئول واحـــــــــدطرح و گـــــــسترش شبکه

تماس مستقیم 42730933  

 

 

 امان اله علیزاده

کارشناس طرح و گشترش شبکه 

 
 

شرح وظایف کارشناسان واحد گسترش شهرستان

تعیین پراکندگی جغرافیائی واحد بهداشتی در منطقه و نمایش آن در نقشه

نظارت و اجرای سرشماری در ابتدای هر سال در خانه های بهداشت و در شهرها هر 5 سال یکبار

بررسی و تطبیق شرایط جغرافیائی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش و یا تبدیل واحدها

بررسی و تطبیق نیروی انسانی منظور شده برای واحدها و پیشنهاد و اصلاح تشکیلات آن

نظارت بر آخرین ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی ،ادغام خدمات و هماهنگی واحدهای بهداشتی

تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی

مشارکت در آموزش دانشجویان پزشکی اجتماعی و پیراپزشکی

تعیین اولویت در خصوص احداث واحدهای بهداشتی درمانی و پیگیری امور پروژه های نیمه کاره و در دست احداث

بررسی وضعیت ساختمانی واحدهای بهداشتی درمانی از نظر دولتی ،واگذاری ،استیجاری و تعیین درصد آن

بررسی و تعیین و توزیع نیروی انسانی ،تجهیزات ،اموال مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی و نظارت صحیح برجابجائی آنها

توزیع و اعزام نیروهای متعهد خدمت و پیام آوران بهداشت و مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان

گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود و پیشنهادو راه حل مناسب

همکاری و هماهنگی با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه

همکاری با مرکز آموزش بهورزی در پذیرش و تربیت بهورزان بومی و نظارت برآموزش آنها

انتخاب خانه های بهداشت آموزشی با همکاری آموزشگاه بهورزی

برنامه ریزی برای مراکز بهداشتی درمانی با هماهنگی واحدهای مستقر در مرکز بهداشت

برنامه ریزی در خصوص تعداد روزهائی که بهورزان برای فعالیت روستاهای اقماری باید حضور داشته باشند.

نظارت کامل برنحوه تحویل خانه های بهداشت دانش آموزی و آموزشی به مراکز بهداشتی درمانی

تنظیم برنامه ماموریت واحدها و کارکنان

تدوین و پیشنهاد و اجرای برنامه باز آموزی و مشارکت در اجرای آنها

تحلیل شاخصهای بهداشتی منطقه با همکاری واحدها ی ذیربط

تعیین درصد وسائط نقلیه موجود اعم از خودرو و موتور سیکلت مراکز و متناسب با امکانات و وضعیت شهرستان در برنامه ریزی جهت کنترل ترددوسائط نقلیه و تعیین حداکثر کیلومتر مجاز ماهیانه

تعیین درصد واحدهای بهداشتی فعال هر شهرستان و مقایسه آن با طرح گسترش شبکه

تعیین درصد تجهیز مراکز ،خانه های بهداشت تسهیلات زایمانی ،محل زیست پزشک

تعیین درصد پرسنل موجود و پیشنهاد اخذ مجوز استخدام پرسنل و جذب بهورز متناسب با نیاز

تعیین درصد پرسنل که در محل پست سازمانی خود هستند

بررسی موارد متقاضیان جابجائی و انتقال و پیشنهاد پست با هماهنگی واحدهای مربوطه

برنامه ریزی جهت همکاری مردم با برنامه های بهداشتی

ایجاد و امکان مشارکت عملی مردم در ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی

ایجاد و تقویت مکانیسم های مناسب برای همکاری های بین بخشی در امور مربوط به برنامه جلب مشارکت جامعه

شرکت در شوراهای بهداشتی با توجه به شرایط و وضعیت خاص برنامه های جلب مشارکت جامعه

ایجاد هماهنگی های لازم و همکاری با سایر واحدهای تابعه شهرستان در جهت برنامه ریزی و تعیین اولویت در خصوص برنامه هایی که نیاز به مشارکت مردمی دارند

برنامه ریزی در جهت شناساندن طرح جلب مشارکت در بخشهای مختلف توسعه بر اساس خط مشی های تعیین شده و ایجاد انگیزه برای تداوم مشارکت مردمی

تماس با مربیان بهداشت مدارس تحت پوشش منطقه خود و جلب همکاری با اولیای مدارس در ارتقا سطح بهداشت منطقه

کسب اطلاعات جمعیتی در مورد مناطق تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان با توجه به اهداف برنامه و چگونگی اجرای آن

انتخاب مرکز مناسب از لحاظ جغرافیائی و دسترسی مردم به خدمات بهداشتی به منظور اجرای طرح مشارکت مردم جامعه

تجزیه و تحلیل و کنترل و تهیه آمار جلب مشارکت بر اساس برنامه های تعیین شده

تهیه جداول اطلاعاتی و نمودارهای نمایشی جهت انعکاس مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی

برنامه ریزی جهت آموزش و آشنائی پرسنل مراکز انتخاب شده برای اجرای برنامه های مشارکت مردم

جمع آوری گزارش و عملکرد مشارکت مردم و انعکاس آن به مرکز بهداشت استان

نظارت برشرکت کردن کلیه واحدهای تشکیل دهنده مرکز در استفاده از ساختار برنامه مشارکت مردم

نظارت بر اجرای برنامه پزشک خانواده ( بیمه روستائی)در مراکز روستائی و شهرهای دارای جمعیت زیر 20000 نفر

انعقاد قراردادبا پزشکان و ماماها و کاردانهای علوم آزمایشگاهی و ... در قالب برنامه پزشک خانواده

انعقاد قراردادبا بیمارستانها و مراکز و پاراکلینکها ی دولتی جهت ارائه خدمات سطح اول

محاسبه حقوق پرسنل مذکور بصورت ماهیانه و پرداخت قطعی فصلی

جمع آوری و محاسبه نمره عملکرد تیم سلامت

نظارت بر اجرای زیج سلامت در مراکز روستائی

نظارت بر اجرای برنامه سلامت ایرانیان در روستاها و شهرهای زیر 20000 نفر

ثبت و تکمیل اطلاعات واحد گسترش ( جمعیتی و ساختار گسترش ) در برنامه نرم افزاری HNIS

  
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400